Ảnh
Tác động của AI đối với ngành vẽ: Tích cực và tiêu cực

Bài viết này khám phá cách mà Trí tuệ Nhân tạo (AI) đã thay đổi cả mặt tích cực lẫn tiêu cực trong ngành nghệ thuật vẽ, từ sáng tạo đến thách thức. Chúng ta sẽ xem xét những cơ hội mới và những tranh cãi về vai trò của AI trong sáng tạo nghệ thuật.

7 months ago
154 lượt xem
AI Tạo Hình Ảnh